Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

Intumit Drives the Unleashing Power
of Azure AI/ChatGPT

Utilize the Experience of True Enterprise Level Generative AI Chatbot

Gartner Cool Vendor
Gartner Top AI Startup
Microsoft Top Valuable ISV Partner

การให้บริการของเรา

การใช้งานภายนอกองค์กร สำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการลูกค้า ช่วยให้คุณเข้าถึง และบริการลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมถึงดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การให้บริการเพื่อใช้งานภายในองค์กร สามารถเชื่อมต่อคลาวด์ และระบบภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

เรื่องราวความสำเร็จในไต้หวัน และในต่างประเทศ