Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

Environmental Sustainability

นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

บริษัทยึดมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบขององค์กร รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมาย

Green AI, การประหยัดพลังงาน, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, และลดการใช้ทรัพยากร

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ, ไฟฟ้า และกระดาษในกระบวนการทำงานปัจจุบัน และจัดการวางแผนการใช้พลังงาน รวมถึงใช้งาน AI ที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Green Cloud, การประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดขยะรีไซเคิล และป้องกันมลพิษ

ใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บรวบรวมและนำกลับมาใช้ใหม่ และดำเนินแผนงานป้องกันมลพิษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการป้องกันมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานที่ยั่งยืน

ในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ได้มีการวางแผนเพื่อลดขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต, ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และการจัดการขยะที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และแนวทางการปฏิบัติด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ยั่งยืน

ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

ส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และการฝึกอบรม รวมถึงการสื่อสารที่เหมาะสมแก่พนักงานและซัพพลายเออร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรลุเป้าหมาย Low Carbon

บริษัทได้ยึดมั่นในการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน ในขณะที่สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผลประกอบการที่ดี บริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการบริหารจัดการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราได้ตระหนักถึงปัญหาของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลกที่ค่อยๆ ถูกทำลายลงภายใต้อิทธิพลของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะประชาชนของโลก และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบขององค์กร บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตั้งเป้าหมายสู่การเป็นธุรกิจ Low Carbon ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป:

(1) ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโลก
(2) ดำเนินการการจัดหาทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากแหล่งกำเนิด
(3) การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Low-carbon
(4) ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(5) มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและเป็นพันธมิตรที่สำคัญของลูกค้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 มาตรการประหยัดพลังงาน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการใช้งานไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เมื่อจำนวนพนักงานได้เพิ่มขึ้น เราได้มีการขยายสำนักงานใหม่ และทำการติดตั้งและใช้งาน Low Carbon AI และ Green AI เมื่อจำนวนพนักงานเติบโต การปล่อยก๊าซคาร์บอนก็จะลดลง 2% โดยมีมาตรการหลัก คือ:

(1) ในพื้นที่สำนักงานของบริษัท เราได้มีการติดตั้งหลอดไฟประหยัดไฟ และมีการจัดการตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศ และตู้กดน้ำ และได้ตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส
(2) ฝ่ายธุรการและฝ่ายกิจการทั่วไปจะดำเนินการตรวจสอบทั่วทั้งบริเวณพื้นที่สำนักงานในทุกๆ วันเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานได้ปิดไฟหลังเลิกงานหรือไม่ และรวมถึงปิดไฟในพื้นที่สำนักงานที่ไม่ได้ใช้

การประหยัดพลังงาน

เริ่มต้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ iKM ถือเป็นแพลตฟอร์มที่พนักงานสามารถแบ่งปันความรู้กันได้ทั่วทั้งองค์กร โดยสามารถเก็บรวบรวมความรู้ได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น NuEIP เป็นอีกแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นภายในองค์กร โดยผสมผสานฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การจัดการงาน การประกาศและการประเมินผล และการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ ขณะเดียวกัน Low-carbon AI เป็นอีกส่วนที่ช่วยลดการใช้พลังงานโดยการลดการฝึกอบรมซ้ำๆ และการฝึกแบบจำลองข้อมูลโดยผ่านการคำนวณเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของ AI ที่ยั่งยืน

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟในส่วนของพื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ และปรับปรุงห้องน้ำให้มีการใช้งานระบบประหยัดน้ำ รวมถึงได้เปลี่ยน UPS ของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า เครื่องปรับอากาศเก่าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และได้ให้มีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกปี เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า ลดการปล่อยคาร์บอนจากการทำงาน

การจัดการทรัพยากรน้ำ

การอนุรักษ์น้ำและคำสัญญาของบริษัท

เนื่องจากบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมการให้บริการข้อมูล และไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต จึงไม่ได้มีการผลิตสินค้าจริง ดังนั้น การใช้ทรัพยากรน้ำส่วนใหญ่จึงมาจากการใช้งานภายในพื้นที่สำนักงาน และในระหว่างการดำเนินงานก็ไม่มีการสร้างน้ำเสียเพิ่มเติม นอกจากการน้ำสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงาน ทั้งนี้ แหล่งน้ำ 100% มาจากมาบริษัทผู้ผลิตน้ำ ไม่มีการใช้น้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำอื่นๆ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัวทางธรณีวิทยาและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นย้ำแนวคิดการประหยัดน้ำสำหรับพนักงานอยู่เสมอ และการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 20%

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทได้จัดตั้งถังขยะรีไซเคิล เพื่อแยกขยะ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้มีการนำกระดาษเหลือใช้จากการถ่ายสำเนากลับมาใช้ซ้ำ และใช้ซองจดหมายเก่าเพื่อส่งต่อเอกสารภายในบริษัท ให้มีการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้งานแล้ว เศษกระดาษ เก้าอี้สำนักงานเก่า และมาตรการดังกล่าวนี้ยังรวมถึงการรีไซเคิลและแปรรูปคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า

สิ่งแวดล้อมสะอาด

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทยังไม่เคยได้รับโทษ หรือโดนปรับจากการละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมของบริษัท จึงไม่สามารถรับรองได้ด้วย ISO14001 หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นที่คล้ายคลึงกัน